İsteğe Bağlı Staj

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İSTEĞE BAĞLI STAJ UYGULAMASINA DAİR TEMEL HUSUSLAR

 

1. Staj yapmak isteyen öğrencilerin ön başvuruiçin, Fakültemizin web sayfasında yer alan ve aşağıda belirtilen belgeler ile staja başlama tarihinden 3 (üç) hafta önce, Bölüm Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir (Pandemi döneminde mail yolu ile yapılan işlem ve uygulamalar yeni dönemde kabul edilmemektedir).

 * Staja Başlama Beyanı

 * Staj Tanıtım Formu

2. Ön başvuru Bölüm Başkanlığı tarafından incelenir. Bölüm Başkanlığı yapacağı değerlendirmede stajın içeriğininiteliğinive öğrenciye sağlayacağı faydaları göz önünde bulundurur.

3. Staj başvurusunun kabul edilebilmesi için kayıtlı olunan bölüm ile staj yapılmak istenen kurum, kuruluş veya işletmenin çalışma alanlarının uyumlu olmasışartı aranır. Böyle bir uyumun mevcut olup olmadığına Bölüm Başkanlığı karar verir.

4. Stajın içeriği, Bölüm Başkanlığı ve staj yapılacak kurum tarafından belirlenir.

5. Stajların öncelikle bahar dönemi akademik yarıyılın tamamlanmasını müteakip yaz dönemimde, gerekirse yarıyıl tatiline (çok zorunlu hallerde ve şartlar uygun durumda ise ) rastlayan aylarda yapılması esastır.

6. Staj süresi 20 (yirmi) iş günündenaz olamaz.

7. Stajların, sigorta bildirim ve işlemlerinin üniversite tarafından yürütülebilmesi için kurum ve üniversite arasında mutabakat sağlanması gerekmektedir.

8. Staj, hafta içi mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır. Tarafların mutabakat sağladığı durumlarda; aday, stajını haftanın belirli günlerinde veya yarım iş günü çalışarak tamamlayabilir.

9. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında bir akademik yıl içerisinde en fazla bir kurumda staj yapılabilir.

10. Staj Seferbirliği Projesi kapsamında alınan tüm stajyerlerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve aynı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca öğrencilerin staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından ödenir.

11. Ön başvuru sonucu, Bölüm Sekreterliği tarafından öğrenciye bildirilir.

12. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği gönüllü staj uygulamasından yararlanmak isteyen ve staj sigortası fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği eğitiminialması gerekmektedir.

13. Ön başvuruyu geçen öğrenciler, aşağıda yer alan belgeleri, staja başlama tarihinden en az 5 (beş) iş günüöncesine kadar Fakültenin Mali İşler Şefliğine teslim etmelidir:

 * Staja Başlama Beyanı

 * Staj Tanıtım Formu

 * Öğrenci belgesi

 * İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi (İşe başlamada kullanılan)

14. Teslim edilen belgelerin incelenmesinden sonra Bölüm Başkanlığı ve/veya Dekanlık staj başvurusunun reddinekarar verebilir. Bu hususta nihai kararı Dekanlık verir.

15. Staj başvurusu kesin olarakkabul edilen öğrenciler, bölümlerinin web sitesinde yer alan “Staj Bilgi Formu”nu doldurarak, staj yaptıkları yere teslim edebilirler.

16. Öğrenciler staja başladıktan sonra, bölümlerinin internet sitesinde yer alan “Staj Günlüğü Formu”nu her bir iş günüiçin düzenli olarak doldurmalı ve staj bitiminde işverene kaşeletmeli ve imzalatmalıdır.

17. Öğrenciler, işveren tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Staj Günlüğü Formlarını, işverenden alacağı görüş yazısıile Bölüm Başkanlığına teslim etmelidir.

18. Staj süresinin bitiminden önce stajı sonlandırmak isteyen öğrenciler, mazeretlerini stajın bitiminden 5 (beş) iş günüönce Bölüm Başkanlığına ve Dekanlığa mutlaka bildirmelidir. Mazeretlerin uygun olup olmadığına Bölüm Başkanlığı karar verir. Daha önce herhangi bir mazeret bildirmeden ya da mazereti uygun bulunmaksızın stajı sonlandıran öğrencilerin daha sonra yapacağı staj başvurularında bu durum dikkate alınır.

19. Staj işlemlerini başlatmasına rağmen, herhangi bir sebepten dolayı staja hiç başlamayan öğrenciler durumu acilen Bölüm Başkanlığına ve Dekanlığa iletmek zorundadırlar..

20. Stajyerin, işverenin bilgisi veya onayı dışında staja başlamaması veya stajyerin belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın staj süresinin %10’undan fazla devamsızlığı olması durumunda staj sona erdirilir.

21. Kamu kurumlarındaki stajyerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, üniversitenin disiplin hükümleri, kurumun ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi”nde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır.

22. Özel kurumlardaki stajyerler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, üniversitenin disiplin hükümleri, kurumun ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi”nde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır.

23. Yabancı uyruklu öğrenciler, mezun durumundaolan öğrenciler, başka bir işte çalışan ve hâlihazırda sigortası olan öğrenciler ile özel ve olağanüstü bir durum haricinde talep edilen dönem içinde ders veya sınavı olan öğrenciler staj yapamaz.

 

Staja Başlama Beyanı

Staj Bilgi Formu

Staj Yeri Tanıtım Formu

Staj Günlüğü Formu

 


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 04.07.2022 10:04:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM