İsteğe Bağlı Staj

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
GÖNÜLLÜ STAJ UYGULAMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 1. Staj yapmak isteyen öğrencilerin ön başvuru için bölümlerinin internet sitesinde yer alan ve aşağıda belirtilen belgeleri, staja başlama tarihinden 3 (üç) hafta önce, Bölüm Başkanlığının e-posta adresine, konu kısmına “GÖNÜLLÜ STAJ” yazmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir:
  1. Staja Başlama Beyanı
  2. Staj Tanıtım Formu
 2. Ön başvuru Bölüm Başkanlığı tarafından incelenir. Bölüm Başkanlığı yapacağı değerlendirmede stajın içeriğini, niteliğini ve öğrenciye sağlayacağı faydaları göz önünde bulundurur.
 3. Staj başvurusunun kabul edilebilmesi için kayıtlı olunan bölüm ile staj yapılmak istenen kurum, kuruluş veya işletmenin çalışma alanlarının uyumlu olması şartı aranır. Böyle bir uyumun mevcut olup olmadığına Bölüm Başkanlığı karar verir.
 4. Stajın içeriği, Bölüm Başkanlığı ve staj yapılacak kurum tarafından belirlenir.
 5. Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Bu süreler dışında, eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılmasına Bölüm Başkanlığı karar verir.
 6. Staj süresi yirmi (yirmi) iş gününden az olamaz.
 7. Stajların otuz iş gününden fazla olması halinde, sigorta bildirim ve işlemlerinin üniversite tarafından yürütülebilmesi için kurum ve üniversite arasında mutabakat sağlanması gerekmektedir.
 8. Staj, hafta içi mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır. Tarafların mutabakat sağladığı durumlarda; aday, stajını haftanın belirli günlerinde veya yarım iş günü çalışarak tamamlayabilir.
 9. Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir. Bu dönemlerde yaptırılan stajlarda, staj ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri devam eder, ancak öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz.
 10. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında bir akademik yıl içerisinde en fazla bir kurumda staj yapılabilir.
 11. Staj Seferbirliği Projesi kapsamında alınan tüm stajyerlerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve aynı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca öğrencilerin staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından ödenir.
 12. Ön başvuru sonucu, Bölüm Sekreterliği tarafından öğrenciye bildirilir.
 13. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği gönüllü staj uygulamasından yararlanmak isteyen ve staj sigortası fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alması gerekmektedir.
 14. Ön başvuruyu geçen öğrenciler, aşağıda yer alan belgeleri, staja başlama tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesine kadar Fakültenin Mali İşler Şefliğine teslim etmelidir:
  1. Staja Başlama Beyanı
  2. Staj Tanıtım Formu
  3. Öğrenci belgesi
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi (İşe başlamada kullanılan)
 15. Teslim edilen belgelerin incelenmesinden sonra Bölüm Başkanlığı ve/veya Dekanlık staj başvurusunun reddine karar verebilir. Bu hususta nihai kararı Dekanlık verir.
 16. Staj başvurusu kesin olarak kabul edilen öğrenciler, bölümlerinin web sitesinde yer alan “Staj Bilgi Formu”nu doldurarak, staj yaptıkları yere teslim edebilirler.
 17. Öğrenciler staja başladıktan sonra, bölümlerinin internet sitesinde yer alan “Staj Günlüğü Formu”nu her bir iş günü için düzenli olarak doldurmalı ve staj bitiminde işverene kaşeletmeli ve imzalatmalıdır.
 18. Öğrenciler, işveren tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Staj Günlüğü Formlarını, işverenden alacağı görüş yazısı ile Bölüm Başkanlığına teslim etmelidir.
 19. Staj süresinin bitiminden önce stajı sonlandırmak isteyen öğrenciler, mazeretlerini stajın bitiminden 5 (beş) iş günü önce Bölüm Başkanlığına bildirmelidir. Mazeretlerin uygun olup olmadığına Bölüm Başkanlığı karar verir. Daha önce herhangi bir mazeret bildirmeden ya da mazereti uygun bulunmaksızın stajı sonlandıran öğrencilerin daha sonra yapacağı staj başvurularında bu durum dikkate alınır.
 20. Stajyerin, işverenin bilgisi veya onayı dışında staja başlamaması veya stajyerin belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın staj süresinin %10’undan fazla devamsızlığı olması durumunda staj sona erdirilir.
 21. Kamu kurumlarındaki stajyerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, üniversitenin disiplin hükümleri, kurumun ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi”nde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır.
 22. Özel kurumlardaki stajyerler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, üniversitenin disiplin hükümleri, kurumun ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi”nde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır.
 23. Yabancı uyruklu öğrenciler ve mezun durumunda olan öğrenciler ile başka bir işte çalışan ve hâlihazırda sigortası olan öğrenciler staj yapamaz.

 

Staja Başlama Beyanı

Staj Bilgi Formu

Staj Yeri Tanıtım Formu

Staj Günlüğü Formu


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:47:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM